Õppetöös oluline

Muraste koolis on iga õpilase individuaalne areng ja koolirõõm pühendunud õpetajatele südameasjaks.

Põhiväärtused:

 • koostöö looduse hoidmine ja tundmaõppimine
 • tervislikud eluviisid
 • kultuursus

Meile on tähtis:

 • iga õpilase ja õpetaja kuuluvus- ja kompetentsustunne ning autonoomia, mis toetavad pühendumist ja motivatsiooni.
 • õpilaste edusammud ning õpirõõm, eakohaste õpioskuste, 21. sajandi üldpädevuste ja ainealaste pädevuste omandamine heal tasemel.
 • pühendunud ja motiveeritud õpetajate valmisolek pidevaks arenguks, mitmekesiste metoodikate rakendamiseks ning õpilasele sisuka ja toetava tagasiside andmiseks, toetamaks õpilaste õpihuvi ja sügavat õppimist.

2023/2024 õppeaastal oleme suunanud oma tähelepanu järgnevale:

 • laste õpioskuste mõõtmine ja arendamine
 • mitmekesiste õppemeetodite kasutamine
 • laste teadlikkuse tõstmine oma õppimisest (eesmärgistamine, enesehindamine jms)
 • sisuka individuaalse tagasiside andmine nii suuliselt kui kirjalikult
 • õpirõõm ja vaimne tervis sh sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste õpe

Väärtustame erineval viisil ja erinevates keskkondades õppimist:

 • iga esmaspäeva alustame väärtuskasvatusega
 • üle nädala koguneme kogu kooliga aatriumisse, et üksteisega koos olla, koos laulda ja olulistel teemadel rääkida
 • regulaarselt toimuvad teemapõhised koostöise õppe päevad
 • igas perioodis toimub üks iseseisva õppe päev
 • igal kevadel osalevad lapsed 5-päevases projektõppes
 • igal kevadel toimub “Tööle kaasa” päev
 • aasta jooksul saavad lapsed osa erinevatest õppekäikudest
 • tundides kasutatakse liikumispause ning iga päev saavad lapsed 20-40 minutit õuevahetunnis värskes õhus ja päevavalguses liikuda.
 • tuge vajaval lapsel on võimalus saada õpiabi ja erinevaid tugiteenuseid.

Soovime, et õppimine oleks Muraste kooli laste jaoks huvitav ja tähenduslik!

TARGAKS HOOLIDES!

Avaldatud 22.11.2022. Viimati muudetud 11.01.2024.