Hoolekogu

Mis on kooli hoolekogu ja mis on hoolekogu tegevuse eesmärk?

Kooli hoolekogu on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel munitsipaalkooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel. Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli – ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest ning teistest haridusalastest õigusaktidest, vallavalitsuse otsustest, kooli põhimäärusest ning hoolekogu põhimäärusest.

Harku valla kooli hoolekogu liikmete valimise kordlink opens on new pageHarku valla kooli hoolekogu liikmete valimise kord">

Muraste Kooli hoolekogu koosseis õppeaastal 2023/2024

Kinnitatud Harku Vallavalitsuse korraldusega nr.651 (13.12.2023)

Lastevanemate esindajad:

Mart Eensalu

Janno Kollo

Kristjan Sokk

Pille Lamp

Sirja Sulakatko

Liina Tenno

Õppenõukogu esindajad:

Siiri Krümann

Teele Vaher

Õpilasesinduse esindaja:

Aurelia Jakobi, Katrin Pebsen-Zachrau (asendusliige)

Kooli toetava organisatsiooni esindaja:

Veikko Toomere

Pidaja esindaja:

Evar Ojasaar

Hoolekogu kontaktandmed:

hoolekogu@murastekool.edu.eelink opens on new page

Mart Eensalu   50 64 505

 

Muraste Kooli vanematekogu koosoleku protokoll nr.1-1/3 2022-2023link opens on new page

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr.1-1/4 2022-2023link opens on new page

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr.1-1/5 2022-2023link opens on new page

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr.1-1/6 2022-2023link opens on new page

Muraste Kooli vanematekogu koosoleku protokoll nr.1-1/2 2023-2024link opens on new page

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr.1-1/3 2023-2024link opens on new page

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr.1-1/4 2023-2024link opens on new page

Muraste Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr.1-1/5 2023-2024link opens on new page

Muraste Kooli vanematekogu koosoleku protokoll nr.1-1/6 2023-2024link opens on new page

Avaldatud 22.11.2022. Viimati muudetud 22.04.2024.